DKM Odpady

Regulamin świadczenia usług wywozu odpadów przez DKM Property Sp. z o.o. Sp. k.

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia.
 2. Usługa – usługa polegająca na odebraniu odpadów od Klienta w kontenerach KP-2,5, KP-5, KP-7, KP-10, KP-15 i KP-40 będących własnością Usługodawcy oraz w workach typu Bigbag
 3. Kodeks Cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Konsument — klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
 5. Usługodawca — DKM Property Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 66A, 02-993 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364054, NIP: 9512321522.
 6. Umowa — umowa na wykonanie usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 7. Regulamin — niniejszy Regulamin świadczenia usług wywozu odpadów.
 8. Zamówienie — oświadczenie woli Klienta, stanowiące jednocześnie zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, określające w szczególności rodzaj usługi.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania Zamówień na wywóz odpadów przez DKM Property Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Usługodawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot Zamówienia oraz przekazuje odpady do zagospodarowania podmiotom uprawnionym.
 4. Usługodawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów na odpowiednim, wyznaczonym do tego celu składowisku.
 5. Klient jest zobowiązany do wskazania miejsca postoju kontenera oraz do zdobycia odpowiednich zezwoleń, w tym na zajecie pasa drogowego. Skutki prawne wynikające z ustawienia kontenera w nieprawidłowym miejscu obciążają Klienta.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wynajmowane od Zleceniobiorcy kontenery oraz za ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązuje się do pokrycia kosztów nowego kontenera w przypadku niewłaściwego jego użytkowania np. spalania w nim odpadów, składowania soli, wapna, itp.
 7. Zakazuje się ładowania odpadów na wysokość większą niż 30cm ponad burtę, w przypadku gruzu zakazuje się ładowania ponad burtę.

§ 3. Składanie zamówień i płatności

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub telefonicznie.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, pod który ma zostać podstawiony kontener oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 6. Zamówienia składane telefonicznie pod nr tel. 600-47-47-48 lub 608-750-011 przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18, w soboty w godzinach 7-14.
 7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
 8. Złożenie Zamówienia stanowi zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem art. 106n ust 1. Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 9. Jeśli nabywca nie chce otrzymać faktury drogą elektroniczną, może zgłosić sprzeciw — w tym wypadku Usługodawca ma obowiązek dostarczać Klientowi fakturę w tradycyjnej formie.
 10. Usługodawca pobiera wynagrodzenie za wykonanie usługi.
 11. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej http://dkm-odpady.pl/ są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Czas postoju kontenera u Klienta to maksymalnie 7 dni. Klient ma możliwość odpłatnego przedłużenia czasu postoju kontenera przeznaczonego na załadunek za dodatkową opłatą.
 12. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
  1. płatnością za pośrednictwem systemu TPay (szybkie przelewy),
  2. gotówką lub kartą przy podstawieniu kontenera,
  3. Blikiem,
  4. przelewem na podstawie faktury proforma (przy zamówieniach telefonicznych).

§ 4. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Zamówienie może zostać odwołane najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień jego realizacji.

§ 5. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług

 1. Usługodawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot Umowy, jak również dokłada wszelkich starań w celu prawidłowego wykonania Usługi.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją Zamówienia.
 3. Nieprawidłowości związane z realizacją Zamówienia, jak również reklamacje, Klient może zgłaszać drogą e-mailową pod adres kontakt@dkm-odpady.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę oraz miejsce wystąpienia nieprawidłowości związanej z realizacją Zamówienia.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 6. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany istniejących lub dodania nowych funkcjonalności strony internetowej, rozszerzenia oferty, innych, w tym nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Dane podawane przez Klientów w ramach składnia Zamówień przetwarzane będą w celu realizacji Zamówień przez administratora — DKM Property Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 3. Dane podawane są dobrowolnie, jednak niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić złożenie lub/i realizację Zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych jest DKM Property Sp. z o.o. Sp. k.
 5. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od DKM Property Sp. z o.o. Sp. k. informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kontakt

Dane kontaktowe

DKM Property Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Syta 66a
02-993 Warszawa
NIP: 951-232-15-22
BDO: 000037201
kontakt@dkm-odpady.pl