DKM Odpady

Regulamin świadczenia usług wywozu odpadów przez DKM Property Sp. z o.o. Sp. k.

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia.
 2. Usługa — usługa polegająca na odebraniu odpadów od Klienta w kontenerach KP-5, KP-7, KP-10 i KP-15, będących własnością Usługodawcy.
 3. Kodeks Cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Konsument — klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
 5. Usługodawca — DKM Property Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 66A, 02-993 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364054, NIP: 9512321522.
 6. Umowa — umowa na wykonanie usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 7. Regulamin — niniejszy Regulamin świadczenia usług wywozu odpadów.
 8. Zamówienie — oświadczenie woli Klienta, stanowiące jednocześnie zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, określające w szczególności rodzaj usługi.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania Zamówień na wywóz odpadów przez DKM Property Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Usługodawca oferuje swoje Usługi w zakresie wywozu odpadów budowlanych kontenerami KP-5, KP-7, KP-10 i KP-15, w tym również odpadów niesegregowanych.
 4. Usługodawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów na odpowiednim, wyznaczonym do tego celu składowisku.

§ 3. Składanie zamówień i płatności

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub telefonicznie.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, pod który ma zostać podstawiony kontener oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Zamówienia składane telefonicznie pod nr tel. 600-47-47-48 lub 608-750-011 przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18, w soboty w godzinach 7-14.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
 7. Złożenie Zamówienia stanowi zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 8. Jeśli nabywca nie chce otrzymać faktury drogą elektroniczną, może zgłosić sprzeciw — w tym wypadku Usługodawca ma obowiązek dostarczać Klientowi fakturę w tradycyjnej formie.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej http://dkm-odpady.pl/ są cenami brutto podanymi w polskich złotych.
 11. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
  1. płatnością za pośrednictwem systemu TPay (szybkie przelewy),
  2. gotówką lub kartą przy podstawieniu kontenera,
  3. Blikiem,
  4. przelewem na podstawie faktury proforma (przy zamówieniach telefonicznych).

§ 4. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Zamówienie może zostać odwołane najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień jego realizacji.

§ 5. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług

 1. Usługodawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot Umowy, jak również dokłada wszelkich starań w celu prawidłowego wykonania Usługi.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją Zamówienia.
 3. Nieprawidłowości związane z realizacją Zamówienia, jak również reklamacje, Klient może zgłaszać drogą e-mailową pod adres kontakt@dkm-odpady.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę oraz miejsce wystąpienia nieprawidłowości związanej z realizacją Zamówienia.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 6. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany istniejących lub dodania nowych funkcjonalności strony internetowej, rozszerzenia oferty, innych nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Dane podawane przez Klientów w ramach składnia Zamówień przetwarzane będą w celu realizacji Zamówień przez administratora — DKM Property Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 3. Dane podawane są dobrowolnie, jednak niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić złożenie lub/i realizację Zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych jest DKM Property Sp. z o.o. Sp. k.
 5. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od DKM Property Sp. z o.o. Sp. k. informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kontakt

Dane kontaktowe

DKM Property Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Syta 66a
02-993 Warszawa
NIP: 951-232-15-22
BDO: 000037201
kontakt@dkm-odpady.pl